Združenie MHD.SR

Združenie prevádzkovate?ov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách Slovenskej republiky

Olejkárska 1
814 52 Bratislava - Staré Mesto
E-mail: jergus.zdruzeniemhd@gmail.com
Vážení priatelia,

Pokia? si pozorne prehliadnete jednotlivé ?asti našej webovej stránky dozviete sa, že naše Združenie prevádzkovate?ov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR,
v skratke Združenie MHD SR píše už svoju históriu v druhej desiatke rokov od jeho založenia
v roku 1993.

Toto konštatovanie však musí by? doplnené, že zakladajúci ?lenovia boli ?lenovia i takéhoto Združenia bývalej ?SFR a to od roku 1990.
Snaha zabezpe?ova? svoj predmet ?innosti predovšetkým podpora a vzájomná pomoc pri zabezpe?ovaní služieb vo verejnom záujme vstúpila už do tretej desiatky rokov.
Nie všetky roky ?innosti prebehli bez akýchko?vek problémov, avšak trpezlivos? všetkých ?lenov a ich pracovné úsilie postupne dostala naše profesné Združenie na úrove? o akej sa môžete presved?i? pri prehliadke celej stránky.
Prajem Vám ve?a trpezlivosti pri rozširovaní Vášho obzoru v oblasti služieb vo verejnom záujme pri zabezpe?ovaní výkonov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej verejnej osobnej dopravy v jednotlivých mestách slovenskej republiky.
Zárove? sa tešíme na spoluprácu s Vami.

JUDr. Martin Jerguš
výkonný riadite?


 
Ing. Igor Reiprich CSc.
1993 - 2004
Ing. Ján Zachar
2004 - 2009

Ing. Peter Janus
2009 - 2017

JUDr. Martin Jerguš
1993 -


Ing. Miroslav Snopko
2017